چک_ ورشکستگی

ماده ۱ قانون صدور چک


انواع چک عبارت است از:  
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.  
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.  
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.  
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۶۷۰ قانون مجازات


کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ قانون مجازات
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است

.

برای کسب اطلاعات بیشتر شما میتوانید همه روزه از تلفن ثابت استان تهران با شماره 9092305457 تماس حاصل فرماید